kontakt@galantix.pl
DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 300 ZŁ
 797 853 518

Regulamin sklepu

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO GALANTIX

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i dokonywania zakupów za pomocą sklepu internetowego GALANTIX działającego pod adresem www.galantix.pl
Właścicielem Sklepu jest F.P.H.U GALANTIX Małgorzata Brożek z siedzibą w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 14, 32 – 050 Skawina NIP: 9442172010; REGON: 123005858.

§1
Wyjaśnienie pojęć
 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 2. Sprzedawca – F.P.H.U GALANTIX Małgorzata Brożek z siedzibą w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 14, 32 – 050 Skawina NIP: 9442172010; REGON: 123005858; adres e – mail: kontakt@galantix.pl
 3. Sklep – sklep internetowy Galantix 
 4. Serwis WWW – należąca do Sprzedawcy strona internetowa, działająca pod domeną www.galantix.pl; 
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka ,organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu w tym przedsiębiorca lub osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument) 
 6. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży, prezentowana na stronie internetowej Sklepu

§2
Rejestracja w Serwisie i zasady jego funkcjonowania
 

 1. Dokonanie zamówienia wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie dokonywanej poprzez podanie wymaganych danych osobowych Klienta wskazanych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym (w tym adresu e mail stanowiącego login i indywidualnego hasła). Klient może, w każdym czasie, zaktualizować podane przez siebie dane za pomocą elektronicznego formularza. Rejestracja w Serwisie jest darmowa. 
 2. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, a w razie zaistnienia tego typu dostępu do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy. 
 3. Bez rejestracji w serwisie możliwe jest zapoznanie się z nazwą, ceną i opisem prezentowanych towarów oraz ich wyszukiwanie za pomocą udostępnionych filtrów. 
 4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 
 5. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

§3
Zasady składania zamówień
 

 1. W celu dokonania zamówienia klient: 
  1. dokonuje rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego; 
  2. loguje się na indywidualne konto 
  3. wybiera za pomocą elektronicznego formularza Towar i jego ilość; 
  4. wskazuje wybraną formę płatności; 
  5. wskazuje sposób dostawy oraz adres i dane odbiorcy zamówienia na który Towar będzie wysłany; 
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty nabycia Towaru poprzez zawarcia ze Sprzedawcą stosownej umowy sprzedaży. Oferta zostanie niezwłocznie potwierdzona przez Sprzedawcę i wiąże Klienta przez 7 dni od chwili jej złożenia – przyjęcie oferty przez Sprzedawcę w tym terminie równoznaczne jest z zawarciem z Klientem umowy sprzedaży. 
 3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienie przesłaną na adres e mail Klienta wiadomością zawierającą wybrane przez Klienta Towary, ich cenę oraz warunki płatności. Wiadomość ta stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty Klienta chyba, że z treści wiadomości wynika co innego. Z chwilą otrzymania wiadomości dochodzi między Sprzedawcą a Klientem do zawarcia umowy sprzedaży, do której stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.

§4
Ceny i formy płatności
 

 1. Zamieszczone na stronie internetowej ceny prezentowanych produktów:
  1. są podane w walucie polskiej (PLN); 
  2. zawierają wliczony podatek VAT; 
  3. nie uwzględniają kosztów dostawy nabytego Towaru. 
 2. Zapłata za zamówione towary realizowana może być w następujący sposób:
  1. w przypadku w którym Klient jest konsumentem:
   1. za pobraniem – podczas odbioru zamówionego Towaru, po dostarczeniu go przez Pocztę Polską, albo kuriera 
   2. przelewem płatnym na rachunek bankowy nr 85 1090 2590 0000 0001 2263 3821 Santander. – płatnym z góry, przed wysyłką zamówionego towaru 
  2. w przypadku w którym Klient jest nie jest konsumentem – przelewem płatnym na rachunek bankowy nr 85 1090 2590 0000 0001 2263 3821 Santander. – płatnym z góry, przed wysyłką zamówionego towaru.

§5
Realizacja zamówień i dostawa towarów
 

 1. Czas realizacji zamówień wynosi do 28 dni od daty złożenia zamówienia i jest zależny od dostępności towaru u Sprzedawcy. Zakończenie realizacji zamówienia następuje z chwilą przygotowania i wysłania przesyłki z zamówionym Towarem przez Sprzedawcę. W zależności od wyboru sposobu płatności czas realizacji zamówienia liczony jest w następujący sposób:
  1. w razie wyboru płatności przed wysyłką – od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty; 
  2. w razie wyboru płatności przy odbiorze – od momentu wysłania Klientowi potwierdzenia zamówienia stanowiącego oświadczenie o przyjęciu oferty. 
 2. Realizacja wysyłki zamówienia odbywa się w terminie 2 dni za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost albo Kurier Inpost. Koszty dostawy są zależne od wartości, wymiarów i rodzaju przesyłki. Aktualny cennik poszczególnych dostawców dostępny jest podczas zamawiania Towarów oraz znajduje się Serwisie w zakładce „Koszty Wysyłki”. 
 3. Klient potwierdza odbiór przesyłki poprzez dokonanie pisemnego pokwitowania na formularzu kurierskim. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego Towaru w obecności kuriera pod kontem braku uszkodzeń związanych z transportem, stanu opakowania oraz kompletności a w razie wystąpienia zastrzeżeń do zażądania od kuriera sporządzenia stosownego protokołu szkody dot. stanu przesyłki. 
 4. W przypadku przejściowej lub definitywnej niemożliwości zrealizowania przyjętego zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta za pośrednictwem wysłanej na podany przez niego adres wiadomości e mail. W razie zajścia powyższych okoliczności Sprzedawcy przysługuje możliwość zwolnienia się ze zobowiązania poprzez dostarczenie Towaru zastępczego o tej samej cenie, jakości i przeznaczeniu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Klienta będącego Konsumentem o przysługującej mu możliwości nie przyjęcia towaru i odstąpienia od umowy. W razie skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Sprzedawca ponosi koszt zwrotu towaru.

§6
Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od umowy
 

 1. Klient może zgłosić reklamacje w następujący sposób: 
  1. pisemnie – na adres sprzedawcy tj. F.P.H.U GALANTIX Małgorzata Brożek, ul. Żwirki i Wigury, 32 – 050 Skawina. 
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres Sprzedawcy kontakt@galantix.pl 
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną – w zależności od formy dokonania reklamacji – na zwrotny adres Klienta. 
 3. Wobec Klienta posiadającego status Konsumenta Sprzedawca odpowiada za niezgodność nabytego Towaru z umową w zakresie uregulowanym w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz,U. Nr 141. poz. 1176 z późn, zm.) 
 4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje, zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny. Klient wykonuje ww. prawo poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni liczonym od dnia wydania Towaru przez Klienta. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą a strony zwracają to co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni na adres Sprzedawcy tj. F.P.H.U GALANTIX Małgorzata Brożek ul. Żwirki i Wigury 14, 32 – 050 Skawina.

§7
Rezygnacja z rejestracji
 

 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z rejestracji w Serwisie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@galantix.pl

§8
Zasady przetwarzania danych osobowych
 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe są przetwarzanie w celu realizacji zamówień, zawarcia i wykonania umów sprzedaży, weryfikacji świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji oraz realizacji programów lojalnościowych – jeżeli Klient do nich przystąpi. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwi niezbędną do dokonania zamówienia rejestracje w serwisie. 
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca tj. F.P.H.U GALANTIX Małgorzata Brożek z siedzibą w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 14, 32 – 050 Skawina. Dane osobowe Klientów są przechowywane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa wymaganych obowiązującymi przepisami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. 
 3. Niezależnie od powyższego Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną oferty handlowej Sklepu. 
 4. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do kontroli i aktualizacji swoich danych osobowych na zasadach art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności możliwość wglądu, poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§9
Świadczenie usług drogą elektroniczną
 

 1. Sprzedawca jest świadczeniodawcą nieodpłatnych usług, które świadczy użytkownikom końcowym sieci internet za pomocą Serwisu www.galantix.pl. 
 2. Usługi, o których mowa powyżej obejmują informowanie użytkowników o działalności sprzedawcy, umożliwienie zapoznawania się z informacjami dostępnymi w Sklepie. przeglądanie prezentowanych towarów, ich wyszukiwanie oraz zamawianie za pośrednictwem elektronicznego formularza celem zawarcia umów sprzedaży. Zamawianie towarów dostępne jest jedynie po zarejestrowaniu w Serwisie. 
 3. Dla prawidłowego korzystania z serwisu konieczne jest wykorzystywanie podłączonego do internetu komputera klasy PC (preferowana rozdzielczość ekranu – 1024 x 768 pikseli) wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej (m.in. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Opera) oraz posiadanie aktywnego konta e mail. 
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem; Jakiekolwiek bezprawne wykorzystywanie Sklepu bądź informacji z nim związanych a także podejmowanie kroków mających na celu prowadzenie nieuprawnionej działalności komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej lub ingerencje w prawidłowe funkcjonowanie sklepu jest zabronione. 
 5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www.galantix.pl (identyfikacja użytkownika, optymalizacja wyświetlania strony, cele statystyczne) Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane są przez Sprzedawcę przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Dla wykorzystywania plików cookies konieczna jest zgoda Klient, który dodatkowo może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych, plików cookies oraz ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§10
Postanowienia końcowe
 

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w Serwisie w wersji elektronicznej jak również do pobrania i zapisania w formacie PDF. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 
  1. Kodeksu Cywilnego; 
  2. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.); oraz 
  3. przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,,poz.271 z późn. zm.). 
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Językiem zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów jest język polski. 
 5. Dane Kontaktowe Sprzedawcy: 

F.P.H.U GALANTIX Małgorzata Brożek
ul. Żwirki i Wigury 14,
32 – 050, Skawina

   

© Galantix 2022